Sabtu, 15 Oktober 2011 - 1 komentar

Islam dan Keutamaan Syahadat

1.) Hadis riwayat Thalhah bin Ubaidillah ra., ia berkata:
Seseorang dari penduduk
Najed yang kusut rambutnya datang menemui Rasulullah saw. Kami mendengar gaung suaranya, tetapi kami tidak paham apa yang dikatakannya sampai ia mendekati Rasulullah saw. dan bertanya tentang Islam. Lalu Rasulullah saw. bersabda: (Islam itu adalah) salat lima kali dalam sehari semalam. Orang itu bertanya: Adakah salat lain yang wajib atasku? Rasulullah saw. menjawab: Tidak ada, kecuali jika engkau ingin melakukan salat sunat. Kemudian Rasulullah bersabda: (Islam itu juga) puasa pada bulan Ramadan. Orang itu bertanya: Adakah puasa lain yang wajib atasku? Rasulullah saw. menjawab: Tidak, kecuali jika engkau ingin melakukan puasa sunat. Lalu Rasulullah saw. melanjutkan: (Islam itu juga) zakat fitrah. Orang itu pun bertanya: Adakah zakat lain yang wajib atasku? Rasulullah saw. menjawab: Tidak, kecuali jika engkau ingin bersedekah. Kemudian lelaki itu berlalu seraya berkata: Demi Allah, aku tidak akan menambahkan kewajiban ini dan tidak akan menguranginya. Mendengar itu, Rasulullah saw. bersabda: Ia orang yang beruntung jika benar apa yang diucapkannya Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim [Bahasa Arab saja]: 12
2.) Hadis riwayat Abu Hurairah ra., ia berkata:
Pada suatu hari, Rasulullah saw. muncul di antara kaum muslimin. Lalu datang seorang laki-laki dan bertanya: Wahai Rasulullah, apakah Iman itu? Rasulullah saw. menjawab: Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, pertemuan dengan-Nya, rasul-rasul-Nya dan kepada hari berbangkit. Orang itu bertanya lagi: Wahai Rasulullah, apakah Islam itu? Rasulullah saw. menjawab: Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan apa pun, mendirikan salat fardu, menunaikan zakat wajib dan berpuasa di bulan Ramadan. Orang itu kembali bertanya: Wahai Rasulullah, apakah Ihsan itu? Rasulullah saw. menjawab: Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat-Nya. Dan jika engkau tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia selalu melihatmu. Orang itu bertanya lagi: Wahai Rasulullah, kapankah hari kiamat itu? Rasulullah saw. menjawab: Orang yang ditanya mengenai masalah ini tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Tetapi akan aku ceritakan tanda- tandanya; Apabila budak perempuan melahirkan anak tuannya, maka itulah satu di antara tandanya. Apabila orang yang miskin papa menjadi pemimpin manusia, maka itu tarmasuk di antara tandanya. Apabila para penggembala domba saling bermegah- megahan dengan gedung. Itulah sebagian dari tanda-tandanya yang lima, yang hanya diketahui oleh Allah. Kemudian Rasulullah saw. membaca firman Allah Taala:(Luqman:34) Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Kemudian orang itu berlalu, maka Rasulullah saw. bersabda: Panggillah ia kembali! Para sahabat beranjak hendak memanggilnya, tetapi mereka tidak melihat seorang pun. Rasulullah saw. bersabda: Ia adalah Jibril, ia datang untuk mengajarkan manusia masalah agama mereka Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim [Bahasa Arab saja]: 10
3.) Hadis riwayat Ibnu Umar ra., ia berkata: Nabi saw. bersabda: Islam dibangun di atas lima perkara, mengesakan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, puasa Ramadan dan menunaikan haji Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim [Bahasa Arab saja]: 19
5.) Hadis riwayat Abdullah bin Amru ra., ia berkata:
Seseorang bertanya kepada Rasulullah saw. Islam manakah yang paling baik? Rasulullah saw. bersabda: Memberikan makanan, mengucap salam kepada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim [Bahasa Arab saja]: 56
6.) Hadis riwayat Abdullah bin Amru bin Ash ra., ia berkata:
Seseorang bertanya kepada Rasulullah saw: Orang Islam manakah yang paling baik? Rasulullah menjawab: Orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim [Bahasa Arab saja]: 57
7.) Dari abdurahman , abdullah bin umar bin Alh khotob radiallahuanhuma dia berkata: saya mendengar rasululloh shalallohu alaihi wa sallam bersabda:Islam dibanugn di atas lima perkara:bersaksi bahwa tiada ilah selalin Alloh, dan bahwa nabi muhammad utusan Alloh, menegakan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa ramadhan (riwayat turmuzi dan muslim)
Keutamaan Syahadat
1.) Dari Ibnu Umar radhiallahuanhuma sesungguhnya Rasulullahu shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada illah selain Alloh dan bahwa muhammad adalah Rasullullah,menegakkan shalat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak islam dan perhitungan mereka ada pada Alloh ta'ala (Riwayat bukhari dan Muslim)
2. Dari anas ra. ia berkata ; ketika nabi saw bepergian, ditemani mu'adz, beliau memanggil; wahai mu'adz, ia menjawab; ya ' ada apa rasulullah? beliau memanggil lagi " wahai mu'adz , ia menjawab ; ya ada apa rasulullah ? ; beliau memanggil lagi ; wahai mu'adz, ia menjawab ; ya ada apa rasulullah? , ini adalah panggilan yang ketiga kalinya, kemudia beliau bersabda; " seorang hamba yang bersaksi, bahwa tidak ada tuhan selain Alloh, dan Muhammad adalah hamba serta utusan-Nya dengan sebenar- benarnya keluar dari lubuk hati,Alloh pasti mengharamkan dirinya dari api neraka"kemudia muadz bertanya; apakah boleh saya memberitahukan orang banyak supaya mereka gembira ?; beliau bersabda;"Kalau mereka mengetahui,mungkin akan sembrono. tatkala  Mu'adz akan meninggal ia memberitahkuan hal ini karena takut akan berdosa (HR Bukhari dan Muslim)
3. Dari itban bin malik ra, salah seorang yang mengikuti perang badar, ia berkata;saya biasa menjadi imam bagi kaumku, bani salim, antara tempatku dan tempat mereka terdapat sebuah lembah, apabila hujan turun, saya kesulitan mendatangi masjid mereka, maka saya menghadap rasulullah saw dan berkata; sesungguhnya penghlihatanku sudah berkurang, dan lembah antara tempat tinggal saya dan tempat mereka banjir, apabila turun hujan, sehingga saya kesulitan mendatangi tempat itu, oleh karena itu sudilah kiranya engkau datang ke tempat saya , dan rumah itu akan saya jadikan mushala" Rasulullah saw b ersabda ; baiklah, keesokan harinya , ketika cuaca tidak begitu panas rasulullah saw dan abu bakar ra, datang ke tempat saya, Rasulullah minta ijin untuk masuk, dan saya mempersilahkannya tetapi beliau tidak langsung duduk  dan bertanya ; bagian manakah yang kamu inginkan agar aku shalat di rumahmu ? saya menunjukan tempatnya, kemudian rasulullah berdiri dan bertakbir. Kami mengikuti beliau shalat dua rakaat kemudian salam, dan kamipun mengucapkan salam ketika beliau mengucapkannya,
kemudian saya mempersilahkan beliau untuk menikmati hidangan bubur dari tepung gandum yang saya sediakan, para tetangga mendengar bahwa rasulullah berada di rumah saya, mereka berbondong-bon donglah mereka memenuhi rumah saya, lalu salah seorang dari mereka berkata ; apa yang sedang dikerjakan oleh malik ? saya tidak tahu; lantas ada orang yang berkata" dia adalah seorang munafik yang tidak cinta Alloh dan rasul-Nya , Lalu rasulullah saw bersabda "Kamu jangan berkata seperti itu , apakah kamu tidak tahu ia mengucapkan LAA ILAHAA ILLALLAAH (TIDAK ADA TUHAN SELAIN ALLOH),dengan itu ia mengharapkan keridhaan Alloh Ta'ala ?, Ia menjawab ; Allah dan rasul Nya lebih mengetahui, adapun kami , demi Alloh tidak mengetahui kecintaan dan pembicaraannya melainkan lebih condong kepada orang-orang munafik," Rasulullah saw bersabda; "Sesungguhnya Alloh mengharamkan api neraka kepada orang yang mengucapkan "LAA ILAAHA ILLALLAAH MUHAMMADURRASUULULLAH (Tidak ada tuhan selain Alloh dan Muhammad adalah utusan Alloh ) dengan tujuan untuk mencari ridho Alloh (HR Bukhari dan Muslim)
4. Dari abu hurairah ra, atau abu sa'id al khudiry , ia berkata ; ketika perang tabuk, para sahabat menderita kelaparan , maka mereka berkata; wahai rasulullah, andaikan engkau mengijinkan kami akan menyembelih binatang kami untuk dimakan , sehingga dapat menambah kekuatan kami, " Rasululla saw bersabda; laksanakanlah, kemudia umar ra datang dan berkata; wahai rasulullah andaikan engkau memberi izin mereka maka kendaraan kita tinggal sedikit, tetapi perintahkan mereka yang masih memiliki sisa-sisa bekal makanan , untuk mengumpulkannya  kemudia berdoalah kepada Allah agar sisa bekal makanan itu membawa berkah bagi mereka, dengan demikian semoga Alloh memberi keberkahan terhadap sisa bekal makanan itu bagi mereka, rasulullah saw bersabda" ya benar; kemudia beliau menghamparkan kain dan menyeru kepada orang -orang yang masih mempunyai sisa bekal makanan untuk mengumpulkannya pada kain itu , Ada yang menyerahkan  segenggam jagung, ada yang menyerahkan segenggam kurma, dan ada pula yang menyerahkan sepotong roti, sehingga terkumpul sisa-sisa bekal makanan  yang sedikit itu, kemudia rasulullah berdoa agar sisa-sisa bekal makanan yang sedikit itu diberi berkah. Sesudah itu beliau bersabda;"Ambillah dengan membawa bejana (wadah) kalian masing-masing, maka mereka membawa bejana dan diisi  dengan makanan di kain yang terhampar itu sampai akhirnya semua bejana mereka penuh, dan makan dengan kenyang, bahkan pada kain itu masih tersisa makanan, Kemudia rasulullah saw bersabda; Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Alloh dan aku adalah utusanNya. tidak ada seorang hambapun yang merasa bimbang terhalang dari surga, ketika menghadap kepada Alloh dengan dua kalimat ini (Hr Muslim)

1 komentar:

Posting Komentar