Rabu, 07 Desember 2011 - 0 komentar

Qudsi

1.) Abu dzar al Ghifari ra, menerangkan bahwa nabi saw bersabda tetang apa yang beliau riwatkan  dari Rabb-nya Azza wa jalla, sesungguhnya dia berfirman, "Wahai hamba-Ku sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezaliman kepada diri-Ku dan Aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kamu, oleh karena itu  janganlah kamu saling menzalimi
"Wahai hamba-Ku kamu semua tersesat kecuali Ku-beri petunjuk, oleh karena itu mintalah petunjuk kepada-Ku, niscaya Aku memberikannya kepadamu
"Wahai hamba-Ku, kamu semua lapar, kecuali yang Ku-beri makan, oleh karena itu mintalah kepada-Ku, niscaya Aku memberikannya kepadamu
"wahai hamba-Ku , kamu semua telanjang kecuali Ku-beri pakaian , oleh karena itu mintalah pakaian kepada-Ku nicaya Aku memberikannya kepadamu
"Wahai hamba-Ku sesungguhnya kamu semua berbuat salah di malam dan siang hari . sedangkan Akum mengampuni semua dosa, oleh karen itu mohonlah ampun kepada- Ku niscaya Aku mengampunimu
"wahai hamba-Ku kamu tidak akan mampu memberi mudharat untuk-Ku sehingga bisa menimpakan mudharat kepada-Ku dan kamu tidak akan mampu memberi manfaat untuk-Ku sehingga bisa memberi manfaat kepada-Ku
"wahai hamba-Ku meskipun yang pertama dan terakhir , baik jin  maupun manusia diantara kamu berada pada hati orang yang paling bertaqwa diantara kamu, maka hal itu tidak akan menambah apapun terhadap kekuasaan-Ku.
"Wahai hamba-Ku meskipun yang pertam dan terakhir baik jin maupun manusia berada pada hati orang yang paling jahat diantara kamu, maka hal itu tidak akan mengurangi apapun dari kekuasaan-Ku
"Wahai hamba-Ku mesikipun orang yang pertama dan terakhir , baik jin maupun manusia, berkumpul disebuah bukit dan mohon kepada-Ku lalu Aku mengabulkan permohonan mereka masing-masing , maka hal itu tidak akan mengurangi sediktpun apa-apa yang ada pada-Ku, kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke laut dandiangkat lagi.
Wahai hamba-Ku sesungguhnya Aku mencatat amalmu dan membalasnya. oleh karena itu barang siapa mendapatkan kebaikan , maka hendaklah ia memuji Alloh, dan barang siapa mendapatkan selain itu, maka janganlah mencela, selain dirinya sendiri (HR Muslim)

2.)Dari anas ra, dari nabi saw, beliau menceritakan yang difirmankan oleh tuhan yang maha mulia lagi maha agung " Apabila  seseorang mendekatkja diri kepada-Ku sejengkal maka aku akan mendekat sehasta, apabila ia mendekatkan diri kepada-Ku sehasta maka Aku mendekat sedepa, dan apabila ia datang kepada-Ku dengan berjalan maka Aku datang dengan berlari (Hr Bukhari )

3. Dari abu dzar ra ia berkata ; Rasulullah saw bersabda Alloh Azza wa jalla berfirman,; siapa saja yang mengerjakan satu kebaikan , ia akan dibalas dengan sepuluh kali lipat atau lebih, dan siapa saja yang mengerjakan satu kejahatan, ia akan dibalas dengan satu kejahatan atau Aku akan mengampuninya, siapa yang mendekat kepada- Ku sejengkal, maka Aku akan mendekat kepadanya sehasta,Siapa saja yang mendekat kepada-Ku sehasta, maka Aku akan mendekat kepadanya sedepa, siapa saja yang datang kepadaKu dengan berjalan , maka Aku akan datang kepadanya dengan berlari, dan siapa saja yang menghadap kepada-Ku dengan dosa seisi bumi banyaknya , sedangkan ia tidak menyekutukan Aku dengan sesuatu apapun, maka Aku akan menerimanya dengan ampunan sebanyak isi bumi juga (HR Muslim)

4. Dari Said bin Abdul Aziz dari Rabi'ah bin Yazid dari Abu Idris al-Khawlani dari Abu Zar, iaitu Jundub bin Junadah r.a. dari Nabi s.a.w., dalam sesuatu yang diriwayatkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahawasanya Allah berfirman - ini adalah Hadis Qudsi:
"Hai hamba-hambaKu, sesungguhnya Aku mengharamkan pada diriku sendiri akan menganiaya dan menganiaya itu Kujadikan haram di antara engkau sekalian. Maka dari itu, janganlah engkau sekalian saling menganiaya.
Wahai hamba-hambaKu, engkau semua itu tersesat, kecuali orang yang Kuberi petunjuk. Maka itu mohonlah petunjuk padaKu, engkau semua tentu Kuberi petunjuk itu.
Wahai hamba-hambaKu, engkau semua itu lapar, kecuali orang yang Kuberi makan. Maka mohonlah makan padaKu, engkau semua tentu Kuberi makanan itu.
Wahai hamba-hambaKu, engkau semua itu telanjang, kecuali orang yang Kuberi pakaian. Maka mohonlah pakaian padaKu, engkau semua tentu Kuberi pakaian itu.
Wahai hamba-hambaKu, sesungguhnya engkau semua itu berbuat kesalahan pada malam dan siang hari dan Aku inilah yang mengampunkan segala dosa. Maka mohon ampunlah padaKu, pasti engkau semua Kuampuni.
Wahai hamba-hambaKu, sesungguhnya engkau semua itu tidak dapat membahayakan Aku. Maka andaikata dapat, tentu engkau semua akan membahayakan Aku. Lagi pula engkau semua itu tidak dapat memberikan kemanfaatan padaKu. Maka andaikata dapat, tentu engkau semua akan memberikan kemanfaatan itu padaKu.
Wahai hamba-hambaKu, andaikata orang yang paling mula-mula - awal - hingga yang paling akhir, juga semua golongan manusia dan semua golongan jin, sama bersatu padu seperti hati seseorang yang paling taqwa dari antara engkau semua, hal itu tidak akan menambah keagungan sedikitpun pada kerajaanKu.
Wahai hamba-hambaKu, andaikata orang yang paling mula-mula - awal - hingga yang paling akhir, juga semua golongan manusia dan semua golongan jin, sama bersatu padu seperti hati seseorang yang paling curang dari antara engkau semua, hal itu tidak akan dapat mengurangi keagungan sedikitpun pada kerajaanKu.
Wahai hamba-hambaKu, andaikata orang yang paling mula-mula - awal - hingga yang paling akhir, juga semua golongan manusia dan semua golongan jin, sama berdiri di suatu tempat yang tinggi di atas bumi, lalu tiap seseorang meminta sesuatu padaKu dan tiap- tiap satu Kuberi menurut permintaannya masing-masing, hal itu tidak akan mengurangi apa yang menjadi milikKu, melainkan hanya seperti jarum bila dimasukkan ke dalam laut - jadi berkurangnya hanyalah seperti air yang melekat pada jarum tadi.
Wahai hamba-hambaKu, hanyasanya semua itu adalah amalan-amalanmu sendiri. Aku menghitungnya bagimu lalu Aku memberikan balasannya. Maka barangsiapa mendapatkan kebaikan, hendaklah ia memuji kepada Allah dan barangsiapa yang mendapatkan selain itu, hendaklah jangan menyesali kecuali pada dirinya sendiri."
Said berkata: "Abu Idris itu apabila menceriterakan Hadis ini, ia duduk di atas kedua lututnya." (Riwayat Muslim)

5. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: "Siapa orang yang lebih menganiaya daripada seseorang yang mencuba-cuba menciptakan sebagaimana yang Aku menciptakannya. Baiklah mereka itu membuat seekor semut kecil atau baiklah membuat sebuah biji atau baiklah mereka itu menciptakan sebiji sya'ir." (Muttafaq 'alaih)

6.Dari Abu Hurairah r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Allah Ta'ala berfirman:"Tidak ada balasan bagi seseorang hambaKu yang mu'min di sisiKu, di waktu Aku mengambil - mematikan - kekasihnya dari ahli dunia, kemudian ia mengharapkan keredhaan Allah, melainkan orang itu akan mendapatkan syurga." (Riwayat Bukhari)

7. Dari Anas r.a., katanya: "Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya Allah 'Azza wa jalla berfirman:"Jikalau Aku memberi cubaan kepada hambaKu dengan melenyapkan kedua matanya - yakni menjadi buta, kemudian ia bersabar, maka untuknya akan Kuberi ganti syurga kerana kehilangan keduanya yakni kedua matanya itu." (Riwayat Bukhari)

0 komentar:

Posting Komentar